Ceiba

Podmienky

Objednávky
Objednávka je predávajúcim prijatá písomne​​, faxom, poštou, e - mailom, telefonicky a prípadne ústne pri osobnom kontakte so zákazníkom. Objednávka musí obsahovať presný názov firmy či organizácie, IČO kupujúceho, presnú identifikáciu tovaru alebo služby a požadovaný termín dodania, kontaktnú osobu.
 
Spôsob dodania
Splnením dodávky sa rozumie jeho prevzatí kupujúcim alebo ním povereným zástupcom v mieste určenia dodávky oproti podpisu dodacieho alebo prepravného listu či faktúry.
 
Ceny tovaru
Ceny sa riadi platným aktuálnym cenníkom prodávajícho a sú uvádzané bez DPH, s uvedením orientačná výška ceny vrátane DPH za jednotlivú položku. Uvedené ceny neobsahujú prepravné náklady (pozri Dodacie podmienky - cenník), tovar je dodávaný ex works Ceiba s.r.o., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 alebo Ceiba spol. s r.o., Štúrovo. Cena za prepravu bude so zákazníkom v prípade potreby konzultovaná. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia.
 
Platobné podmienky
Úhrada je kupujúcim vykonávaná v hotovosti pri prevzatí tovaru, alebo vopred na základe zálohovej faktúry. Vo výnimočných prípadoch môže kupujúci žiadať o vykonanie platby na základe faktúry s určenou lehotou splatnosti. Lehotou splatnosti sa rozumie maximálny počet dní, v ktorých je úhrada za tovar prevedená účet prodávajího.
Pre prípad omeškania s platením kúpnej ceny za tovar je kupujúci povinný bez zbytočných odkladov uhradiť úrok z omeškania vo výške 60 % ročne. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho až po úplnom uhradení fakturovanej sumy za tovar. Ak po opakovanom upozornení nedôjde zo strany kupujúceho k úhrade, je povinný tovar v pôvodnom stave a obale vrátiť späť predávajúcemu.
 
Fakturačné údaje:
Ceiba spol . s r.o.
Jesenského 85
943 01 Štúrovo
IČO : 36548090
DIČ : SK2020142861
 
Bankový účet v Tatra Banky, IBAN SK10 1100 0000 0026 2751 0425
 
Reklamácia chybného tovaru
Kupujúci je povinný pri prevzatí prekontrolovať úplnosť dodávky a na prípadné rozdiely ihneď upozorniť. Prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje úplnosť objednávky. Kupujúci má nárok reklamovať tovar, ktorý preukázateľne nespĺňa technické alebo kvalitatívne parametre uvádzané predávajúcim. Kupujúci musí reklamáciu uplatniť bezodkladne po zistení závady, a to písomnou formou a bezodkladne podklady k reklamácii doručiť alebo odovzdať predávajúcemu. Reklamácia musí obsahovať tieto náležitosti: odôvodnenie reklamácie preukázateľný vzorka chybného tovaru a doklady o prevzatí tovaru. Predávajúci sa zaväzuje vyjadriť k uplatnenej reklamácii bez zbytočných odkladov. V prípade oprávnenej reklamácie sa nevzťahujú na vady vzniknuté v dôsledku neodbornej manipulácie alebo použitia. Všetky zásielky od pradávajícího sú počas prepravy ku kupujúcemu poistené do výšky 2.000 Eur. Škody spôsobené počas prepravy sú teda do tejto výšky hradené z tohto poistenia.
 
Záruka , školenie a pozáručný servis
Na produkty z našej ponuky poskytujeme záruku 24 mesiacov. V prípade, že dodávateľ alebo výrobca produktu poskytne záruku v inej dĺžke, poskytujeme záruku v rovnakej dobe trvania ako výrobca. Po dobu záruky prevádzame u technológií záručný servis zdarma. Pri nákupe technológií poskytujeme zdarma tiež zaškolenie obsluhy a práce so spotrebným materiálom. Pozáručný servis poskytujeme podľa dohody a vašich potrieb. Za pozáručný servisný zásah alebo ďalšie vyžiadané školenie nášho technika či obchodníka je účtované 28 Eur bez DPH za hodinu práce + dopravné 0,40 Eur bez DPH za km.
 
Platnosť obchodných podmienok
Obchodné podmienky sú platné dátumom vyhlásenia predajcom a plne nahradzujú predchádzajúce zmeny. Zmeny obchodných podmienok sú možné len s písomným súhlasom predávajúceho. Ak sa akákoľvek časť obhodních podmienok stane z akýchkoľvek dôvodov právne neúčinná, netýka sa to častí zostávajúcich. Miesto jurisdikcie je určené sídlom predávajúceho.

Cenník prepravného
Uvedené ceny prepravného sú orientačné. Aktuálnu cenu prepravy Vám zašleme spolu s potvrdením vašej objednávky.
Cena dopravy je ovplyvnená veľkosťou a charakterom objednaného tovaru.

Malý balík do 1 kg, zásielka nesmie presahovať v súčte troch strán 75 cm      6,99 Eur
Balík do 5 kg      7,99 Eur
Balík do 30 kg    11,99 Eur
Balík do 70 kg    13,99 Eur
Nadrozmerná zasielka - paletová preprava cena na vyžádanie
Prepravný obal na bezpečnostnú fóliu, vratný 6 Eur
Ceny sú bez DPH.

 
Prihlásenie prebehlo v poriadku
Jste příhlášen jako. Host.
Neplatné užívateľské meno, alebo heslo.
Váš kód je v poriadku, zľava je aplikovaná.
Váš kód nebol správne zadaný, zľava nebude započítaná.